Uitnodiging najaars ALV

Najaars AVL 25-10, ook ter voorbereiding NBB congres
Geachte Club besturen,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Najaars Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op zaterdag 25 oktober a.s. in Heldens Dorpscentrum Het Kerkeböske. (Aan de Koeberg 3 5988 NE Helden Tel.077-3073969).

Aanvang 10.00 uur.

Agenda

1. Opening.
2. Nieuwsrondje langs de clubs.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Notulen van de voorjaarsvergadering dd. 12 april 2014.( is toegestuurd en staat op de website)
5. Districtsbeleidsplan 2014-2018. Voortgang.
6. Mededelingen van de TECO-voorzitter.(dhr. Gerits)
7. Districtscompetities. DKL (dhr. Schoustra)
8. Mededelingen van de Clubadviseur. (dhr. Sijben)
9. Districtsdag dd. 1 maart 2015 te Helden.
10. Bondscongres dd. 8 november 2014 te Arnhem.(zie toelichting)
11. Rondvraag
12. Sluiting.

Wij hopen van alle clubs een afvaardiging te mogen begroeten. Graag aan/afmelden bij de secretaris.

Namens het bestuur,
A. van Cruchten
(secretaris)

Toelichting Punt 9: De Najaars ALV wordt vóór het NBB bridgecongres gehouden om de leden de mogelijkheid te geven punten aan te dragen die door het districtsbestuur op dit congres ingebracht kunnen worden en waarvoor het districtsbestuur mandaat krijgt, indien nodig, namens de leden van ons district te stemmen. Wij verzoeken u om ons vóór of tijdens de Najaars ALV deze punten aan te reiken.