Uitnodiging ALV voorjaar 2015

Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 april...
Aan de verenigingen van het district
Noord en Midden Limburg van de NBB,
districtsbestuursleden, technisch kader en

Belfeld, maart 2015
Betreft: Voorjaars Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de Voorjaars Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op zaterdag 18 april a.s. in Heldens Dorpscentrum Het Kerkeböske. Aan de Koeberg 3 5988 NE Helden Tel.077-3073969. Aanvang 10.00 uur.

Agenda:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Nieuwsrondje langs de clubs.
4. Notulen van de Najaarsvergadering dd. 25 oktober 2014
5. Jaarverslag van de secretaris.
6. Jaarverslag van de penningmeester.
7. Verslag van de kascommissie 2014 controle is uitgeoefend door leden van BC Weert.
8. Benoeming kascommissie 2015: Voorstel van het districtsbestuur: Bergense BC.
9. Voorlopige vaststelling begroting 2015.
10. Vaststellen contributie 2016. (voorstel bestuur: ongewijzigd €2,00)

11. TeCo:
a. jaarverslag van de DKL
b. verslag TECO-vergadering dd. 28 maart 2015
c. vaststellen besluiten TECO-vergadering, o.a. viertallen competitie 2015-2016.
d. vaststellen Jaarkalender 2015/2016.
e. dupliceerservice

12. Bestuursverkiezingen;
Dit jaar is dhr. Arn van Cruchten (secretaris) statutair aftredend. Deze is herkiesbaar. Verder heeft dhr. Paul Gerits (TeCo) te kennen gegeven, wegens zijn werkzaamheden, de bestuursfunctie niet meer naar behoren te kunnen uitoefenen en treedt tussentijds af. Het bestuur stelt voor dhr. Rob Jetten als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten voor beide bestuursfuncties kunnen tot vijf dagen voor de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat, onder bijvoeging van een verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming aanvaardt.

13. Districtsbeleidsplan 2014-2018.(voortgang)
14. Interactie verenigingen en bestuurslid NBB: clubbegeleider?
15. Mededelingen van de clubadviseur.
16. Mededelingen van de onderwijsadviseur
17. Rondvraag
18. Sluiting.

De vergadering willen we besluiten met een gezamenlijke lunch. Wij verzoeken u het bijgaand aan/af meldingsformulier voor deze vergadering altijd te retourneren naar de secretaris.

Namens het bestuur,
A. van Cruchten
(secretaris)