Uitnodiging ALV 2014

Het districtsbestuur nodigt u (clubs) uit voor de ALV
Aan de verenigingen van het district
Noord en Midden Limburg van de NBB, districtsbestuursleden, technisch kader en leden van verdienste.

Belfeld, maart 2014
Betreft: Voorjaars Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de Voorjaars Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op zaterdag 12 april a.s. in Heldens Dorpscentrum Het Kerkeböske. Aan de Koeberg 3 5988 NE Helden Tel.077-3073969. Aanvang 10.00 uur.

Agenda:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Nieuwsrondje langs de clubs.
4. Notulen van de Najaarsvergadering dd. 16 november 2013
5. Jaarverslag van de secretaris.
6. Jaarverslag van de penningmeester.
7. Verslag van de kascommissie 2013 controle is uitgeoefend door leden van BC Venray.
8. Benoeming kascommissie 2014: Voorstel van het districtsbestuur: BC Weert.
9. Vaststellen begroting 2014.
10. Vaststellen contributie 2015. (voorstel bestuur: ongewijzigd €2,00)
11. TeCo:
a. verslag vergadering dd. 29 maart 2014
b. jaarverslag van de DKL
c. vaststellen Jaarkalender 2014/2015.
d. dupliceerservice

12. Bestuursverkiezingen
Dit jaar zijn dhrn. Paul Gerits en Henk Sleven statutair aftredend. Beiden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten voor beide bestuursfuncties kunnen tot vijf dagen voor de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat, onder bijvoeging van een verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming aanvaardt.

13. Districtsbeleidsplan 2014-2018.
14. Rondvraag
15. Sluiting

Het hoofdpunt (13) van deze vergadering is het Districtsbeleidsplan 2014-2018, Dit zal u in de loop van komende week worden toegestuurd.

De vergadering willen we besluiten met een gezamenlijke lunch. Wij verzoeken u het bijgaand aan/af meldingsformulier voor deze vergadering altijd te retourneren naar de secretaris.

Namens het bestuur,
A. van Cruchten
(secretaris)