Najaars ALV 2013

Agenda najaars ALV
Betreft: Najaars Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u (bestuur verenigingen) uit voor de Najaars Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op zaterdag 16 november a.s. in Heldens Dorpscentrum Het Kerkeböske. (Aan de Koeberg 3 5988 NE Helden Tel.077-3073969). Aanvang 10.00 uur.

Agenda

 1. Opening;
  2 Nieuwsrondje langs de clubs;
  3 Ingekomen stukken en mededelingen;
  4 Notulen van de voorjaarsvergadering dd. 20 april 2013. (is toegestuurd en staat op de website);
  5 Bestuursverkiezing;
  6 In de vacature van Dhr. Scholte stelt het bestuur voor Dhr. Gerard van de Ven uit Vierlingsbeek. Dhr. van de Ven is lid van BC De Bok en Passagebridge club Boxmeer. Tegenkandidaten kunnen tot vijf dagen voor de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat, onder bijvoeging van een verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming aanvaardt.
  7 Mededelingen van de TECO-voorzitter.)dhr. Gerits);
  8 Districtscompetities. DKL (dhr. Schoustra);
  9 Mededelingen van de Clubadviseur. (dhr. Sijben);
  10 Districtsdag 23 februari 2014 te Helden;
  11 Voorzittersoverleg dd 12 oktober en bondscongres dd 9 november 2013.(verslag, terugkoppeling);
  12 Rondvraag;
  13 Sluiting.

Wij hopen van alle clubs een afvaardiging te mogen begroeten. Afmelden bij de secretaris.

Namens het bestuur,
A. van Cruchten
(secretaris)