Uitnodiging Najaars ALV 2015

Najaar ALV 31-10, ook ter voorbereiding NBB Bridgecongres…
Betreft: Najaars Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de Najaars Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op zaterdag 31 oktober a.s. in Heldens Dorpscentrum Het Kerkeböske. (Aan de Koeberg 3 5988 NE Helden Tel.077-3073969). Aanvang 10.00 uur.

Agenda
 1. Opening
 2. Nieuwsrondje langs de clubs
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen van de voorjaarsvergadering dd. 18 april 2015.( is toegestuurd en staat op de website)
 5. Districtsbeleidsplan 2014-2018. Voortgang
 6. Technische zaken en competities
 7. Cursus NBB rekenprogramma
 8. Mededelingen van de Clubadviseur. (dhr. Sijben)
 9. Mededelingen van de onderwijsadviseur (dhr. Dhr. Maas)
 10. Districtsdag dd 28 februari 2016 te Helden
 11. Bondscongres dd. 7 november 2015 te Den Bosch.(zie toelichting)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting.
Wij hopen van alle clubs een afvaardiging te mogen begroeten. Afmelden bij de secretaris.

Namens het bestuur,
A. van Cruchten
(secretaris)

Toelichting Punt 10: De Najaars ALV wordt vóór het NBB bridgecongres gehouden om de leden de mogelijkheid te geven punten aan te dragen die door het districtsbestuur op dit congres ingebracht kunnen worden en waarvoor het districtsbestuur mandaat krijgt, indien nodig, namens de leden van ons district te stemmen. Wij verzoeken jullie om ons vóór of tijdens de Najaars ALV deze punten aan te reiken.